Välkomna till Advokatfirman Evander

Kreativ rådgivning med utgångspunkt i din affärsverksamhet.

Advokatfirman Evander erbjuder affärsjuridisk rådgivning med inriktning mot finansiell sektor och tvistelösning. Vi tror att kvalitativ rådgivning alltid måste utgå från engagemang för och kunskap om de individuella operativa och affärsmässiga utmaningar som finns i den enskilda klientens verksamhet.

Vårt arbete med företag inom finansiell sektor utgår från den branschkunskap som vi förvärvat genom att i många år arbeta nära den operativa verksamheten hos våra klienter. Med detta som utgångspunkt biträder vi våra uppdragsgivare i frågor gällande bl.a. tillstånd, organisation och bolagsstyrning samt avtal med kunder och tjänsteleverantörer, upphandlingar, riskhantering, regelefterlevnad, och IT m.m. Vårt arbete inom tvistelösning är inriktat mot affärstvister för i huvudsak företag och andra organisationer. Arbetet är teambaserat och särskild vikt läggs vid tidig faktautredning och bevissäkring vilket gör det möjligt för oss att lämna tydliga utfallsprognoser och för klienten att utvärdera möjliga handlingsalternativ. Våra advokater har mångårig erfarenhet av tvistelösning i såväl domstol som i skiljeförfaranden.

För arbetsrättsrelaterade frågor hänvisar vi gärna till vår samarbetspartner Svante Lindbäck – jurist och arbetsrättsexpert med en lång erfarenhet av både MBL-förhandlingar och förhandling i domstol. Telefon: 070-732 30 82, e-post: svante.lindback@klarsprak.nu

Bloggen:

Skadestånd vid offentlig upphandling – vad gäller?

Av jur.kand. Frost Anna Matson När en myndighet avser att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt eller ramavtal blir upphandlingslagstiftningen tillämplig, däribland …

Ingivande av upphovsrättsligt skyddade verk till domstol – upphovsrättsintrång eller inte?

Av jur.kand. Frost Anna Matson Den 28 oktober 2020 meddelade EU-domstolen en dom (mål C-637/19) avseende en begäran om förhandsavgörande från Patent- och marknadsöverdomstolen. En …

Skadestånd vid uppsåtlig eller oaktsam finansiell rådgivning

Av jur.kand. Frost Anna Matson Den 14 oktober 2020 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet avseende skadeståndets omfattning vid uppsåtlig eller vårdslös finansiell rådgivning enligt …

Målet om det upphovsrättsliga verket ”En svensk tiger” – varför så uppmärksammat?

Av jur.kand. Frost Anna Matson. Inledning I juli 2020 väcktes åtal vid Patent- och marknadsdomstolen (”PMD”) vid Stockholms tingsrätt, mål B 7348–20, mot en person …

Den oskäliga skifteslikviden – en sammanfattning av HD:s avgörande i mål T 1413–19

Av jur.kand. Frost Anna Matson. I juli 2020 meddelade HD en dom i ett mål där det prövades huruvida ett bodelningsavtal kunde jämkas eller förklaras …

Coronapandemin och möjligheten till avtalskorrigering enligt 36 § avtalslagen

Av advokaten Johannes Marszalek. 1. Inledning Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det innebär bl.a. att varje avtalspart normalt …

Karin Claesson Evander Law

Karin Claesson

ADVOKAT

Telefon: +46 (0) 70-687 90 07

Patrik Ståhl Evander Law

Patrik Ståhl

ADVOKAT

Telefon: +46 (0) 70-620 60 07

Johannes Mareszalek Evander Law

Johannes Marszalek

ADVOKAT

Telefon: +46 (0) 70-386 80 07

Jörgen Berglund Evander Law

Jörgen Berglund

ADVOKAT

Telefon: +46 (0) 70-584 71 17

Frost Anna Matson

BITRÄDANDE JURIST

Telefon: +46 (0) 73-839 04 00

Moa Lundqvist

JURISTASSISTENT

Telefon: +46 (0) 70-687 90 91