Ingivande av upphovsrättsligt skyddade verk till domstol – upphovsrättsintrång eller inte?

Av jur.kand. Frost Anna Matson

Den 28 oktober 2020 meddelade EU-domstolen en dom (mål C-637/19) avseende en begäran om förhandsavgörande från Patent- och marknadsöverdomstolen. En av de frågor som EU-domstolen hade att ta ställning till var huruvida ett elektroniskt ingivande av ett upphovsrättsligt skyddat verk till en domstol kunde anses utgöra ett otillåtet upphovsrättsligt förfogande över verket i form av överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i Infosocdirektivet 2001/29/EG.

Bakgrunden till målet är att motparten i en tvist vid svensk domstol elektroniskt hade skickat bevisning till domstolen i form av en kopia av en textsida med ett fotografi från klagandens webbplats. Klaganden menade att detta utgjorde upphovsrättsintrång samt intrång i det särskilda skyddet för fotografiska bilder (2 och 49 a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).

EU-domstolen konstaterade i målet att artikel 3.1 i Infosocdirektivet innehåller två kumulativa förutsättningar för att det ska vara fråga om en otillåten överföring till allmänheten, dvs. det krävs att det upphovsrättsligt skyddade verket överförs och att överföringen sker till allmänheten.

Att elektroniskt skicka ett skyddat verk till en domstol utgör, enligt EU-domstolen, överföring av ett verk eftersom det är fråga om ett handlande där användaren ger tillgång till det skyddade verket med full kännedom om konsekvenserna av handlandet. EU-domstolen ansåg däremot inte att det var fråga om överföring till allmänheten eftersom begreppet ”allmänhet” avser ett obestämt antal potentiella mottagare och ett stort antal personer. En överföring av ett skyddat verk till en domstol utgör istället, enligt EU-domstolen, en överföring till en klart avgränsad och sluten krets med personer som tjänstgör vid domstolen.

Att elektroniskt inge bevisning i form av upphovsrättsligt skyddade verk till en domstol utgör således inte ett otillåtet förfogande över verket. Att det i nationell rätt finns bestämmelser om tillgång till allmänna handlingar saknar betydelse i detta hänseende. Detta eftersom den användare som har gett in det skyddade verket inte är den som lämnar ut handlingen till de personer som har framställt en begäran därom.

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email