Skadestånd vid offentlig upphandling – vad gäller?

Av jur.kand. Frost Anna Matson

När en myndighet avser att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt eller ramavtal blir upphandlingslagstiftningen tillämplig, däribland lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”). Vid ett upphandlingsförfarande har den upphandlande myndigheten att iaktta ett flertal bestämmelser och principer, bl.a. likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering och proportionalitetsprincipen. För det fall att en upphandlande myndighet åsidosätter reglerna i LOU eller annan upphandlingslagstiftning finns sanktionssystem, t.ex. 20 kap. i LOU. Överprövning är ett av de rättsmedel som återfinns i sanktionssystemet (20 kap. 4 § LOU).

Ett annat rättsmedel som återfinns i LOU:s sanktionssystem är skadestånd som kan begäras av en leverantör för det fall att en upphandlande myndighet inte har följt bestämmelserna i LOU eller annan upphandlingslagstiftning vid ett upphandlingsförfarande (20 kap. 20 § 1 st. LOU). För att en leverantör ska ha rätt till skadestånd krävs dock att leverantören visar att det är fråga om ”[…] en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget” (NJA 2016 s. 358 punkt 16). Vidare krävs att leverantören visar att det är sannolikt att leverantören gått miste om kontraktet på grund av felet i upphandlingen (NJA 2000 s. 712).

Den upphandlande myndighetens ersättningsskyldighet avser det positiva kontraktsintresset, dvs. en leverantör som sannolikt skulle ha tecknat avtal om upphandlingsföremålet kan vara berättigad till ersättning för utebliven vinst. Vidare är ansvaret för den upphandlande myndigheten oberoende av uppsåt och oaktsamhet. Den upphandlande myndigheten kan även vara ersättningsskyldig gentemot leverantören för kostnader att förbereda anbud och i övrigt för att delta i upphandlingen om överträdelsen av LOU menligt har påverkat leverantörens möjlighet att tilldelas kontraktet, dvs. det negativa kontraktsintresset.

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol (till skillnad från talan om överprövning som väcks vid allmän förvaltningsdomstol) inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt genom ett avgörande som har fått laga kraft (20 kap. 21 § LOU). För det fall att talan inte väcks inom den angivna fristen går rätten till skadestånd förlorad.

Advokatfirman Evander HB tillhandahåller rådgivning och tjänster inom bl.a. tvistelösning och offentlig upphandling. Vi bistår löpande våra kunder i den typen av frågor som behandlas i denna text.

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email