Skadestånd vid uppsåtlig eller oaktsam finansiell rådgivning

Av jur.kand. Frost Anna Matson

Den 14 oktober 2020 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet avseende skadeståndets omfattning vid uppsåtlig eller vårdslös finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (”rådgivningslagen”). Regeringen förslår i remissen att 6 § rådgivningslagen ska ändras på så sätt att näringsidkares skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada ska medföra full ersättning.

Rådgivningslagen tillämpas vid näringsidkares finansiella rådgivning till konsument samt placering av konsuments tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar med sparmoment (1 § rådgivningslagen). För det fall att näringsidkaren genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada ska näringsidkaren, enligt nuvarande lagstiftning, ersätta skadan (6 § rådgivningslagen). Bestämmelsen innebär att skadeståndet är begränsat till det s.k. negativa kontraktsintresset. Med negativt kontraktsintresse avses att den skadelidande genom ersättningen ska försättas i samma situation som innan avtalet ingicks (Lagrådsremiss 14 oktober 2020, Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning, s. 7).

Regeringens förslag om att full ersättning ska utgå för ren förmögenhetsskada som har orsakats genom näringsidkarens uppsåt eller oaktsamhet innebär att bestämmelsen kommer att utvidgas till det s.k. positiva kontraktsintresset. Det positiva kontraktsintresset innebär att storleken på ersättningen bestäms utifrån den tänkta situationen att avtalet hade fullgjorts korrekt. Ersättning ska således kunna betalas ut för bland annat utebliven vinst (Lagrådsremiss 14 oktober 2020, Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning, s. 7).

Ett flertal remissinstanser har ställt sig negativa till en sådan utvidgning av bestämmelsen i rådgivningslagen. Som skäl härför har remissinstanserna bland annat uttalat att en sådan utvidgning av bestämmelsen kan medföra svårigheter för konsumenten att bevisa storleken på den uteblivna vinsten. Regeringen menar istället att det idag redan finns ett flertal områden där konsumenter har rätt till full ersättning och att det inte har medfört några större bevissvårigheter. Att ändra 6 § rådgivningslagen till att omfatta full ersättning kan, enligt regeringen, förväntas ha en preventiv effekt på vårdslös rådgivning.

Vad händer nu?

Regeringens remiss ska nu granskas av Lagrådet som granskar huruvida lagförslaget är förenlig med gällande rätt. Därefter kommer regeringen att bearbeta förslaget innan det lämnas som en proposition till riksdagen.

Regeringens förslag till ändring av 6 § rådgivningslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2021. 

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email