Välkommen till Evanderlaw.se

Här hjälper vi dig reda ut begrepp kring dödsfall och dödsbon.

Vad är ett dödsbo?

Samma dag som en person går bort övergår det som den avlidne ägde som alla tillgångar, avtal och skulder till ett dödsbo. Dödsbo är ett samlingsnamn på kvarlåtenskapen efter en avliden person, det vill säga alla de tillgångar och skulder som en avliden har. Där ingår tillgångar i form av pengar, bostad och föremål samt skulderna som den avlidne lämnar efter sig. Dödsboet räknas då som en juridisk person. 

Ett dödsbo upphör när ett arvskifte är klart, det vill säga när bouppteckningen är godkänd och den avlidnes eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna. De som ärver dödsboet kallas för dödsbodelägare och det är de som ansvarar för förvaltningen av dödsboet. Att förvalta dödsboet innebär att de som är ansvariga bland annat måste ta hand om det ekonomiska, se till att en bouppteckning upprättas och att bostaden och bohaget tas om hand.

Dödsboets ansvars

De som har arvsrätt kallas för delägare i dödsboet, alltså de arvingarna som ärver direkt, som rent juridiskt kallas dödsbodelägarna. Dödsboet existerar fram till dess att det upplöses genom ett arvskifte. Men om det bara finns en dödsbodelägare, behövs det inget arvskifte. Då upphör dödsboet automatiskt när bouppteckningen registreras hos Skatteverket.

Dödsboets arvingar ansvarar för en rad olika saker innan arvskifte kan ske som:

  • Att meddela släkt, vänner, kollegor och bekanta.
  • Att meddela föreningar, försäkringsbolag och fordringsägare och banker.
  • Att planera en begravning med eller utan ceremoni, antingen själva eller med hjälp av en begravningsbyrå.  
  • Att upprätta en bouppteckning för dödsboet inom tre månader efter dödsfallet som skickas in till Skatteverket.

Kostnader för dödsboet

Alla kostnader kring en begravning bekostas av dödsboet. Dock är vissa saker kostnadsfria och bekostas av begravningsavgiften som alla betalar med skattemedel. Det är kostnadsfritt för lokal begravningsceremoni och minnesstund, men även gravplats, gravsättning, kremering och transport av kistan.