Skulder i dödsbo

Om en skuldsatt person avlider är det många anhöriga som blir bekymrade för vad som händer med lån och skulder. Men som dödsbodelägare kan i de allra flesta fall andas ut. När en person går bort bildas alltid ett dödsbo och det är dödsboet som ansvarar för kvarlåtenskapen och skulderna. Om den avlidnes skulder är större än tillgångarna och dödsboet inte kan betala skulderna i sin helhet, kan man begära att skulderna avskrivs.

Huvudregeln är att alla skulder ska betalas med dödsboets tillgångar. Dödsboet är skyldig att betala av alla skulder innan ett arvskifte kan ske. Enligt lag kan arvingar inte ärva skulder, utan skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet måste avskrivas. Det är alltid bara dödsboet som är betalningsskyldigt för alla skulder och dödsbodelägare är aldrig personligt betalningsskyldig till dödsboets skulder.

Gemensamma skulder

Finns det gemensamma lån har man i regel ett solidariskt betalningsansvar gentemot långivaren. När någon avlider och det finns gemensamma lån kan långivaren kräva dödsboet på hela lånebeloppet, och då blir den efterlevande skyldig dödsboet halva lånesumman. Men om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet kan banken kräva den andre låntagaren på hela beloppet. Men vanligtvis brukar man lösa det genom att den efterlevande tar över lånet i sin helhet. 

Avskrivning av skulder

Om man upptäcker att det inte finns tillräckligt med pengar till begravningen kan man ansöka om begravningshjälp från kommunen. Men finns det nätt och jämnt till begravningen kan man göra en så kallad dödsboanmälan, oftast ersätts bouppteckningen av en dödsboanmälan. I de fall det saknas pengar i dödsboet är det viktigt att man kontaktar alla fordringsägare och ber om uppskov. När man ber om uppskov hos fordringsägarna ska en kopia av beviljad dödsboanmälan bifogas till samtliga fordringsägare, och begära att skulderna skrivs av.